Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand

อาคารพิพิธภัณฑ์


             ห้างยอน แซมป์สัน แอนด์ ซัน (John Sampson & Son Limited) เป็นสาขาของห้าง Messrs. Sam & Sampson & Son จำหน่ายผ้าและรับตัดเสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งอานม้าที่มีชื่อเสียงย่านบอนด์สตรีท (Bond Street) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชักชวนให้มาเปิดสาขาในกรุงเทพฯ เมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ในระยะแรกเริ่มปี ๒๔๔๑ ห้างเช่าห้องแถว ณ ถนนพระสุเมรุ เพื่อประกอบกิจการ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระคลังข้างที่ลงทุนก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่บนพื้นที่ ๑,๐๐๘ ตรว. เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ระหว่างถนนหลานหลวงกับถนนดำรงรักษ์ ค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงินรวม ๒๕๘,๕๕๐ บาท เพื่อให้ห้างนี้เช่าเป็นสำนักงานใหญ่โดยเฉพาะ
         นายเฟรดเดอริก แซมป์สัน (Mr. Frederick Sampson) เจ้าของห้างฯ เป็นผู้เลือกแบบแปลนอาคารและที่พิเศษคือ เป็นห้างเดียวที่ตั้งบนถนนราชดำเนินนอกซึ่งเป็นถนนสายหลักของกรุงเทพฯ อันเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะ ให้เป็นที่ตั้งวังเจ้านายและสถานที่ราชการ อาคารแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๕๕ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นายเฟรดเดอริก แซมป์สัน ลงนามในสัญญาเช่ากับกรมพระคลังข้างที่ ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๕ กำหนดระยะเวลาเช่า ๑๕ ปี อย่างไรก็ตามในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ก่อนหมดสัญญาเช่าเพียง ๑๐ เดือน ทางห้างฯ ได้ขอเลิกสัญญาเช่ากับกรมพระคลังข้างที่ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระคลังข้างที่ได้ให้หลวงไมตรีวานิช (เฉลิม ยอดมณี) เช่าอาคารหลังนี้เป็นที่ทำการของห้างสุธาดิลก จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์สมัยใหม่ ตะเกียงเจ้าพายุ เครื่องแก้ว และรถสามล้อ สัญญาเช่าได้หมดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ได้ขอเช่าเป็นที่ทำการของกรม มีการลงนามในสัญญาเช่าระหว่างกรมพระคลังข้างที่กับกรมโยธาธิการในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ อาคารแห่งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมโยธาธิการ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๘
         กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน กำหนดเขตที่ดินและอาคารเป็นพื้นที่โบราณสถาน กรมโยธาธิการได้เช่าอาคารแห่งนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จน ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้มอบสิทธิการเช่าให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
         วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำ ไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ทรงเปิดอาคารรำไพพรรณี ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วย

Scroll to Top
[ Reset Settings ]