Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นหน่วยงานให้ บริการทางวิชาการสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัว โดยคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิรวบรวมและจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ จากแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินโครงการศึกษาวิจัยชั้นต้น โดยมีศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นสถานที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเผย แพร่และให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการด้านการ เมืองการปกครองไทยแก่นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าทุกหลักสูตร โดยเฉพาะเมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเดิมศูนย์ข้อมูลพระปก เกล้าศึกษาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารอนุรักษ์ แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ในปี พ.ศ.2550 ศูนย์ข้อมูลฯจึงย้ายมาอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารรำไพพรรณีเป็นต้นมา


 • หนังสือ
 • เอกสารวิชาการ
 • ภาพถ่าย ได้แก่ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และภาพถ่ายร่วมสมัย
 • โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพยนตร์ร่วมสมัยที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และเหตุการณ์ในสมัยของพระองค์
 • ไมโครฟิล์ม
 • E-book หนังสือหายาก
 • วารสารและหนังสือพิมพ์

 • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำวัสดุใดๆออกนอกศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
 • หากมีความประสงค์จะขอสำเนาข้อมูลประเภทหนังสือ/เอกสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการ
 • การขอทำสำเนาภาพถ่ายและวีดีทัศน์ต้องทำหนังสือขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

 • ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเปิดทำการในวันอังคาร-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
 • โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๓๔๑๓ ต่อ ๑๐๗, ๑๑๓
 • โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๘๒๐
22 มิถุนายน 2557 คณะนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 22 มิถุนายน 2557 คณะนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ  (7)
16 พฤษภาคม 2557 16 พฤษภาคม 2557 "ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี เรื่อง กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" (5)
30 พฤษภาคม 2557 30 พฤษภาคม 2557 "ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม" (34)
26 เมษายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ฯ กับชุมชน : ปิดเทอมใหญ่....ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์”26 เมษายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ฯ กับชุมชน : ปิดเทอมใหญ่....ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์” (7)
18 กรกฏาคม 2556 18 กรกฏาคม 2556 "โครงการเยาวชนไทยในอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่" (43)
3 กันยายน 2554  3 กันยายน 2554 "ความผูกพันระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯกับเด็กในชุมชน" (213)
9 ตุลาคม 2556 9 ตุลาคม 2556 "โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้" (8)
1-3 ตุลาคม 2556 1-3 ตุลาคม 2556 "พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หว จัดอบรมอาสาสมัคร" (72)
8 พฤศจิกายน 2556 เปิดนิทรรศการเรื่อง 120 ปี พระปกเกล้า: กษัตริย์นักประชาธิปไตย8 พฤศจิกายน 2556 เปิดนิทรรศการเรื่อง 120 ปี พระปกเกล้า: กษัตริย์นักประชาธิปไตย (14)
นักเรียนโรงเรียนหอวังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นักเรียนโรงเรียนหอวังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  (10)
26 กุมภาพันธ์ 2556 26 กุมภาพันธ์ 2556 "รณรงค์เลือกตั้ง กทม." (8)
18 กันยายน 2556 18 กันยายน 2556 "นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ " (1)
17 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556 "นักศึกษาหลักสูตรกรมคุมการประพฤติฯ สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ" (7)
16 กุมภาพันธ์ 2556 16 กุมภาพันธ์ 2556 "สัมมนาสมาคม ปวศ." (49)
29 สิงหาคม 2556 29 สิงหาคม 2556 "พิพิธภัณฑ์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ้อมหนีไฟ" (30)
15 มิถุนายน 2553 15 มิถุนายน 2553 "ยลพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านความรู้สึก (40)
10 มกราคม 2552 10 มกราคม 2552 "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2552" (10)
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 (113)
19 ธันวาคม 2552 “นั่งรถราง กินลมชมทางสาย.....ประชาธิปไตย” 19 ธันวาคม 2552 “นั่งรถราง กินลมชมทางสาย.....ประชาธิปไตย”  (22)
6 พฤศจิกายน 2551 6 พฤศจิกายน 2551 "ยลพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านความรู้สึก" (12)
29 มีนาคม – 8 เมษายน 2556 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4129 มีนาคม – 8 เมษายน 2556 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (8)
25 สิงหาคม 2556 โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ท่องวัฒนธรรมวันหยุด” 25 สิงหาคม 2556 โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ท่องวัฒนธรรมวันหยุด”  (5)
27 สิงหาคม2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปุรณาวาส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ27 สิงหาคม2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปุรณาวาส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ (8)
8 กุมภาพันธ์ 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “มองใหม่ ด้ายไหม” 8 กุมภาพันธ์ 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “มองใหม่ ด้ายไหม”  (5)
22 สิงหาคม 2556 22 สิงหาคม 2556 "นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้า เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ" (7)
26 เมษายน 2556 26 เมษายน 2556 "คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการรามาน้อย รุ่นที่ ๑๓ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์" (16)
6 มีนาคม 2556 6 มีนาคม 2556 "โรงเรียนอิสลามวิทยาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมกิจกรรม ก่อร่างสร้างประชาธิปไตย " (10)
12 มิถุนายน 2556 คณะผู้ถือหุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (ปตท) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ12 มิถุนายน 2556 คณะผู้ถือหุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (ปตท) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ (17)
3 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์3 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (6)
14 กรกฏาคม 2556 14 กรกฏาคม 2556 "นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ" (10)
4-8 มิถุนายน 2557 4-8 มิถุนายน 2557 "พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน : เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557" (9)


หนังสือแนะนำ

E-Book

Scroll to Top
[ Reset Settings ]