Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand

ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒ ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๘๐ – ๓๔๑๓ - ๔
โทรสาร : ๐ – ๒๒๘๑ – ๖๘๒๐


วัน – เวลาที่ให้บริการ
ทุกวัน ( เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และสงกรานต์ )

ตั้งแต่เวลา : ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้า ( ไม่เสียค่าเข้าชม )
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย ๒, ๑๕, ๔๔, ๔๗, ๕๙, ๖๐
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย ๔๔, ๗๙, ๑๘๓, ๕๑๑, ๕๕๖
เรือโดยสายคลองแสนแสบ ขึ้นทางสะพานผ่านฟ้าฯ

Scroll to Top
[ Reset Settings ]