Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand

Articles

นิทรรศการชั้นที่ ๑


สถาปนาบรมชนนี

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โดยแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็นพระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ อภิเษกสมรสการเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งใน และต่างประเทศการเสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ประเทศอังกฤษและพระราชกรณียกิจในช่วง ๓๕ ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพโดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ วัตถุสิ่งของที่มีความเกี่ยวเนื่อง นำเสนอผ่านแบบจำลองและสื่อผสม (Multimedia)

 

picture2010 117255374651 ยุวราชนารี 

สมเด็จ พระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี เป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๔๗ เมื่อพระชันษาได้ ๒ ปี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี เสด็จไปประทับที่พระตำหนักสวนสี่ฤดู พระชันษา ๖ ปี ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินี เมื่อพระชันษา ๑๑ ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกอบพิธีเกศากันต์ตามโบราณราชประเพณี

picture2010 117255374542 ทูลกระหม่อมฟ้าน้อยที่รักยิ่ง 
เมื่อ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา เสด็จฯ กลับจากประเทศอังกฤษหลังทรงสำเร็จการศึกษา เสด็จมาเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระบรมราชชนนี) อยู่เสมอ ที่วังพญาไท จึงได้ทรงพบปะกับพระนัดดาของสมเด็จแม่หลายพระองค์ ในจำนวนนั้นมีหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ รวมอยู่ด้วย ทรงต้องพระอัธยาศัยในหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีจนบังเกิดมีพระราช หฤทัยรักใคร่ผูกพัน  จนกระทั่งพ.ศ. ๒๔๖๑ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์นี้ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาต อภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี  ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางปะอิน ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
picture2010 117255374753 พระมิ่งขวัญแห่งวังศุโขทัย 
เมื่อ ทรง อภิเษกสมรสแล้ว ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ไปประทับที่ “วังศุโขทัย” ซึ่งสร้างขึ้นใหม่บนที่ดินพระราชทานริมคลองสามเสน หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีฯ ทรงรับพระราชภาระดูแลการภายในพระตำหนัก บางครั้งเสด็จลงทรงอำนวยการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ  พระราชภาระในฐานะพระชายา ณ วังศุโขทัยนั้น เมื่อทรงย้อนรำลึกถึงจึงมีพระดำรัสไว้ว่า “ฉันไม่เคยเป็นเด็ก พออายุ 14-15 ปี ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เลย
picture2010 117255374841 สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี 
ใน การ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ นั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุงณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี พระวรราชชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี นับเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีการเฉลิมพระยศสถาปนาสมเด็จพระบรม ราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
picture2010 117255374929 ไกลแต่ไม่ไร้กังวล 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรดการเสด็จฯ ไปประทับชายทะเลหัวหินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร เป็นสถาปนิก ทรงเรียกว่า “สวนไกลกังวล” สร้างด้วยเงินพระคลังข้างที่เพื่อพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แทบทุกแห่งหนมีตรา “เมฆรัศมี” ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
IMG 3432 ฉากชีวิตที่แปรเปลี่ยน 
หลัง จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทัยสละราชสมบัติใน วันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ได้ประทับเคียงข้างถวายการพยาบาลและติดตามใกล้ชิดทุกหนแห่งแม้ในพระราชสถานะ ที่แปรเปลี่ยนแต่นั้นเป็นต้นมา
picture2010 117255375531 เสด็จคืนถิ่นไทยสมศัดิ์ศรี 
พุทธ ศักราช ๒๔๙๑ รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ พร้อมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับสู่ประเทศไทย
IMG 0873 ณ สวนบ้านแก้ว จันทบุรี 
ทรง ต้องพระราชหฤทัยที่ดินตำบลบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างเป็นที่ประทับ ทรงทำสวนและเลี้ยงสัตว์และได้พัฒนาคุณภาพการทอเสื่อจันทบูรให้มีลวดลายและ สีสันที่แปลกใหม่
IMG 3451 เสด็จนิวัต “วังศุโขทัย” พระราชนิเวศน์แห่งความสุข 
พุทธ ศักราช ๒๕๑๑ เสด็จฯ กลับมาประทับที่วังศุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงเยี่ยมราษฎรเป็นครั้งคราว
picture2010 117255375715 เสด็จสู่สวรรคาลัย 
วัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยวาย เมื่อเวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๐ นาที ในห้องพระบรรทม ณ พระตำหนักใหญ่ วังศุโขทัย สถานที่ซึ่งทรงเริ่มชีวิตคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  สิริพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๕ เดือน ๒ วัน
Scroll to Top
[ Reset Settings ]