Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand

นิทรรศการชั้นที่ ๒

โลกกับบริบทความเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง
จาก
Absolute Monarchy สู่ Constitutional Monarchy

จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา  ณ ประเทศในทวีปยุโรป  ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร พระราชนิยมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคตและการถวายพระ เพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔

picture2010 117255375838 พระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ 
พระ บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรี พัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนนายร้อยชั้นประถม มีพระยศนักเรียนนายร้อยพิเศษ เมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชาแล้ว ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยอีตัน ประเทศอังกฤษ ต่อมาทรงศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ม้าที่โรงเรียนนายร้อยเมืองวูลิช ได้รับพระราชทานพระยศเป็นนายร้อยตรีกิตติมศักดิ์แห่งกองทัพบกอังกฤษ แล้วจึงเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ ๖ ในตำแหน่งนายพันโทราชองครักษ์ ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม นายพันเอกปลัดกรมเสนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๒ ตามลำดับ หลังจากทรงผนวชตามขัตติยราชประเพณีแล้ว ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอภิเษกสมรสกับ หม่อมเจ้ารำไพพรรณี  สวัสดิวัฒน์
picture2010 117255375935 เครื่องราชภัณฑ์และพระราชนิยมส่วนพระองค์ 
พระ ราชจริยวัตรด้านภาพยนตร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการ ถ่ายภาพยนตร์ ทรงเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดเล็ก ๑๖ ม.ม. เรียกว่า “ภาพยนตร์ทรงถ่าย” ต่อมาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ภาพยนตร์อัมพร” เนื้อหาในภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นบันทึกพระราชพิธีสำคัญ สภาพสังคม และสภาพชีวิตชาวบ้าน ส่วนเรื่องที่มุ่งเพื่อความบันเทิงได้แก่เรื่องแหวนวิเศษ
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สนับสนุนให้สร้างโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยสำหรับฉายภาพยนตร์เสียงแห่งแรกของ ประเทศในวโรกาสเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ ๑๕๐ ปี พระราชทานนามว่า “ศาลาเฉลิมกรุง”
picture2010 117255380020 พระราชประวัติหลังสละราชสมบัติและเสด็จสวรรคต 
แม้ ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชประสงค์เช่นเดียวกับ จุดมุ่งหมายของคณะราษฎรที่จะให้ประเทศสยามมีการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่พระองค์ไม่เห็นชอบด้วยกับหลักการและการกระทำบางประการของคณะราษฎร ในที่สุดวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติขณะ ประทับ ณ พระตำหนักโนล เมืองแครนลี มณฑลเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ
หลัง จากทรงสละราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ยังคงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่าย ทรงปลูกดอกไม้ด้วยพระองค์เอง ทรงกีฬากอล์ฟและเทนนิสร่วมกับพระญาติพระสหาย ข้าราชบริพารและนักเรียนไทย
นอกจากมีพระโรคทางพระเนตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงประชวรด้วยโรคพระหทัยด้วยโดยพระ อาการได้กำเริบหนักขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะมีพระชนมายุ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเรียบง่าย ณ ฌาปนสถานโกลเดอร์สกรีน (Golders Green) ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน

22 มิถุนายน 2557 คณะนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 22 มิถุนายน 2557 คณะนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ  (7)
16 พฤษภาคม 2557 16 พฤษภาคม 2557 "ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี เรื่อง กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" (5)
30 พฤษภาคม 2557 30 พฤษภาคม 2557 "ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน 120 ปี เรื่อง พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม" (34)
26 เมษายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ฯ กับชุมชน : ปิดเทอมใหญ่....ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์”26 เมษายน 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ฯ กับชุมชน : ปิดเทอมใหญ่....ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์” (7)
18 กรกฏาคม 2556 18 กรกฏาคม 2556 "โครงการเยาวชนไทยในอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่" (43)
นักเรียนโรงเรียนหอวังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นักเรียนโรงเรียนหอวังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  (10)
26 กุมภาพันธ์ 2556 26 กุมภาพันธ์ 2556 "รณรงค์เลือกตั้ง กทม." (8)
18 กันยายน 2556 18 กันยายน 2556 "นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ " (1)
17 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556 "นักศึกษาหลักสูตรกรมคุมการประพฤติฯ สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ" (7)
29 สิงหาคม 2556 29 สิงหาคม 2556 "พิพิธภัณฑ์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ้อมหนีไฟ" (30)
19 ธันวาคม 2552  “นั่งรถราง กินลมชมทางสาย.....ประชาธิปไตย” 19 ธันวาคม 2552 “นั่งรถราง กินลมชมทางสาย.....ประชาธิปไตย”  (22)
6  พฤศจิกายน 2551 6 พฤศจิกายน 2551 "ยลพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านความรู้สึก" (12)
29 มีนาคม – 8 เมษายน 2556 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4129 มีนาคม – 8 เมษายน 2556 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (8)
25 สิงหาคม 2556 โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ท่องวัฒนธรรมวันหยุด” 25 สิงหาคม 2556 โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ท่องวัฒนธรรมวันหยุด”  (5)
27 สิงหาคม2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปุรณาวาส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ27 สิงหาคม2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปุรณาวาส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ (8)
8 กุมภาพันธ์ 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “มองใหม่ ด้ายไหม” 8 กุมภาพันธ์ 2557 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมงานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “มองใหม่ ด้ายไหม”  (5)
22 สิงหาคม 2556 22 สิงหาคม 2556 "นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้า เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ" (7)
26 เมษายน 2556 26 เมษายน 2556 "คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการรามาน้อย รุ่นที่ ๑๓ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์" (16)
6 มีนาคม 2556 6 มีนาคม 2556 "โรงเรียนอิสลามวิทยาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และร่วมกิจกรรม ก่อร่างสร้างประชาธิปไตย " (10)
12 มิถุนายน 2556 คณะผู้ถือหุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (ปตท) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ12 มิถุนายน 2556 คณะผู้ถือหุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (ปตท) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ (17)
3 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์3 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (6)
14 กรกฏาคม 2556 14 กรกฏาคม 2556 "นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ" (10)
4-8 มิถุนายน 2557  4-8 มิถุนายน 2557 "พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการในงาน : เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2557" (9)

Scroll to Top
[ Reset Settings ]